WAKACYJNY PATROL – NARKOTYKI ZŁUDNE SZCZĘŚCIE

INFORMACJE O PROJEKCIE
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.
Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”
Paulo Coelho

Świętochłowice, 25.06.2020 r.

Wstęp:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii , a także ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stanowią, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych, a także przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy.

Zadania ujęte w programie są spójne z Gminnym Programem zgodne są z zadaniami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 – 2020 oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Nazwa programu: „Wakacyjny patrol-Narkotyki złudne szczęście”

Grupa docelowa: Młodzież Miasta Świętochłowice w wieku od 13 do 21 r.ż.

Termin realizacji: 26.06.2020 – 13.09.2020

Cele programu:

 • kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających ze stosowania używek,
 • wskazanie konstruktywnych dróg samorealizacji i formy spędzania wolnego czasu,
 • rozwijanie pozytywnych relacji społecznych między młodzieżą,
 • wzmacnianie zachowań prospołecznych młodzieży,
 • wzmacnianie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz zmniejszanie zapotrzebowania na zachowania antyzdrowotne, takie jak: zażywanie środków psychoaktywnych, picie alkoholu, palenie papierosów i inne zachowania ryzykowne dla zdrowia.

 

Założenia

 • niezdrowy styl życia, problemy alkoholowe i narkotykowe, przemoc w codziennych kontaktach społecznych i zachowania antyspołeczne mają wczesne uwarunkowania rodzinne i społeczne (Peterson i wsp. 1989, Hawkins, Weis, 1985). Większość czynników ryzyka ma charakter narastający wraz z wiekiem młodzieży (picie, palenie, przedwczesny seks jako atrybuty dorosłości) (Jessor, Jessor, 1977).
 • dbanie o siebie i swoje zdrowie oraz o szacunek wobec innych ludzi powinny być powiązane z systemem wartości i norm, dzięki czemu stają się bardziej odporne na załamanie w wyniku zewnętrznych nacisków i pokus (było to zgodne z założeniami reformy oświaty z lat 1990-tych i twz. ścieżki między przedmiotowej).

 

Działania podejmowane w ramach Programu Profilaktycznego Wakacyjny patrol – Narkotyki złudne szczęście

 • 06.2020 r. rozpoczęcie programu. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przy okazji Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz Nielegalnemu Handlu w 1987 roku, ustanowiono Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadłupywania Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi,
 • cykl artykułów zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta, Centrum Integracji Społecznej, Komendy Miejskiej Policji pod hasłem Wakacyjny Patrol-Narkotyki złudne szczęście, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych,
 • organizacja happeningu w ramach Wakacyjny patrol-Narkotyki złudne szczęście

 

Standardy  realizacji

            Zapewnieniu dobrej jakości realizacji programu służą materiały metodyczne wysoko recenzowane przez profesorów psychologii, systematycznie prowadzona ewaluacja procesu, superwizje.

            Realizatorami programu są instytucje oraz osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Dowody jakości programu

            Ewaluacja programu obejmie sprawdzenie czy program Wakacyjny patrol-Narkotyki złudne szczęście wywiera pożądany wpływ na:

 • aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • zachowania prospołeczne dzieci i młodzieży,
 • zachowania prozdrowotne, w tym powstrzymanie się od zażywanie środków psychoaktywnych

Realizatorzy i Partnerzy Programu

 • Centrum Integracji Społecznej
 • Urząd Miasta w Świętochłowicach
 • Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
 • Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Świętochłowicach
 • Stowarzyszenia oraz inne podmioty podejmujące działalność w zakresie profilaktyki uzależnień

 

Źródła finansowania

 1. Środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Ankieta

15/09/2020r.Podsumowanie projektu

Dzisiaj odbyło się podsumowanie projektu, na którym zaproszonym gościom - realizatorom i partnerom, została przedstawiona prezentacja podsumowująca realizowany projekt.

Prezentacja z podsumowaniem

17/07/2020r.NARKOTYCZNA MITOLOGIA

Substancje psychoaktywne są znane człowiekowi od zarania dziejów. Archeolodzy wskazują na to, że po raz pierwszy ludzie upili się w epoce kamienia łupanego, gdy przez przypadek spożyli sfermentowany już miód. Podobnie sprawa ma się z substancjami narkotycznymi. Na przykład od czasów prehistorycznych człowiek eksperymentował z Opium, pozyskiwanym w postaci soku z niedojrzałej makówki. Przez wieki stosowano je w celach religijnych, kulinarnych, ale i niestety rekreacyjnych. Starożytni lekarze uznawali je za najsilniejszy z leków przeciwbólowych. Już wtedy znane były również inne substancje. Jan Gutenberg w 1455 r. wydrukował swoją Biblię na papierze z włókna konopnego. Ale ówczesna ludność niestety odkryła również inne zastosowanie haszyszu. Już w XVI wieku zachodnia elita paliła ten specyfik.
Autorem artykułu i mitów jest terapeuta Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, Pani Aleksandra Bonk.
Jak widzimy, stosowanie środków psychoaktywnych ma wielowiekową tradycję, co sprawia, że wokół tego tematu zdążyło powstać wiele mitów i przekonań.
Spróbujmy się im przyjrzeć i je zweryfikować.

Narkotyczna mitologia - mit 1 – Marihuana nie uzależnia!

Od marihuany, tak jak od innych narkotyków, także można się uzależnić. Współcześnie zawiera ona przeciętnie około 10% THC (aktywny składnik działający na komórki mózgu), który negatywnie wpływa na nasze komórki nerwowe. Osoby palące marihuanę już po kilku miesiącach stosowania mają trudność z jej odstawieniem.

Kolejny mit z cyklu narkotycznej mitologii:
Narkotyki dzielimy na twarde i miękkie narkotyki. Niektóre z narkotyków są po prostu bezpieczniejsze od innych!

Taki podział formalnie istnieje tylko w jednym kraju – Holandii i jest już przestarzały. Pomimo to bardzo często używa się tego pojęcia w mediach, czy jakichś publikacjach. Używanie tego podziału sugeruje, że istnieją narkotyki bardziej szkodliwe i mniej szkodliwe, z których można korzystać. To nie prawda – każdy narkotyk jest niebezpieczny i jego nawet okazjonalne zażywanie może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.
Współcześnie używamy kilku innych podziałów substancji psychoaktywnych. Możemy je podzielić ze względu na:
- sposób ich działania na układ nerwowy człowieka (stymulanty i depresanty),
- rodzaj substancji chemicznej,
- pochodzenie (naturalne i syntetyczne),
- sposób ich przyjmowania (dożylne, doustne, inhalanty).

Mit nr 3 – Osobę uzależnioną od narkotyków łatwo rozpoznać po wyglądzie zewnętrznym!

Osoby uzależnione od narkotyków nie zawsze są zaniedbane. Nie muszą mieć brzydko pachnących i potarganych ubrań, brudu na swoim ciele, wielu porażek życiowych i niepoukładanego życia. Wiele osób publicznych, gwiazd estrady lub takich, które po prostu mają dobrą pracę, rodzinę i duże zasoby finansowe - również zażywa substancje psychoaktywne i ma problem z uzależnieniem od nich. Przez wiele lat potrafią one normalnie funkcjonować i ukrywać swój problem. Dla nas jest to wskazówka, że każdy niezależnie od tego, kim jest i co robi może uzależnić się od narkotyków.

Mit 4 - Dopalacze to bezpieczna alternatywa dla narkotyków!

„Dopalacze” zawierają niebezpieczne substancje psychoaktywne. Ich skład ciągle się zmienia, dlatego osobie która się nimi zatruje bardzo trudno pomóc, gdyż lekarz nie wie, co aktualnie znajdowało się w zażytej przez osobę mieszance. Prowadzone na bieżąco analizy chemiczne tych środków wskazują, że często znajdują się w nich leki, nielegalne substancje oraz wiele zanieczyszczeń, powstałych w wyniku niskiej jakości procesu produkcji. Rocznie odnotowuje się setki zatruć „dopalaczami”, w części przypadków kończą się one śmiercią.

Prawda, czy fałsz?
Mit nr 5 - Okazjonalne zażywanie narkotyków chroni przed uzależnieniem się od nich!

Zażywanie narkotyków zawsze niesie z sobą ryzyko uzależnienia. Każdy człowiek jest jednostką niepowtarzalną, której organizm funkcjonuje i reaguje w wyjątkowy i niepowtarzalny sposób.
Z tego względu trudno przewidzieć, jakie skutki dla danego organizmu przyniesie spożywanie narkotyków i jak dany człowiek zareaguje na daną substancje. Ilość dawek prowadząca do uzależnienia może znacząco różnić się w przypadku różnych ludzi. Jedna osoba może uzależnić się szybciej, niż inna i nie ma żadnego sposobu, dzięki któremu można by określić jakąś normę. Każdy kontakt z narkotykami grozi uzależnieniem.

Narkotyczna mitologia – ostatni mit:
Osoba uzależniona od narkotyków zażywa je codziennie. Jeżeli ktoś nie zażywa narkotyków od miesiąca, to znaczy, że już nie jest uzależniony!

Osoba uzależniona od narkotyków nie musi ich zażywać każdego dnia. Uzależnienie zaczyna się wtedy, gdy tracisz kontrolę nad danym zachowaniem i czujesz ogromny przymus, aby na przykład zażyć jakąś substancję, przy czym wcale nie musisz robić tego codziennie. Wiele osób uzależnionych ma okresy, w których przez dłuższy czas nie sięga po substancje psychoaktywne.

Artykuł opracował: terapeuta Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, Pani Aleksandra Bonk

Bibliografia
1. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1509662,1,historia-srodkow-odurzajacych.read
2. https://krytykapolityczna.pl/narkopolityka/polskienarko/nauczycielu-nauczycielko-nie-powtarzajcie-mitow-powolujcie-sie-na-fakty/
3. Broszura „Narkotyki Ryzykowna Droga”, Opracowanie: Kinga Sochocka, Karolina Van Laere

26/06/2020r.Rozpoczęcie programu

W dniu Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadłuzywania Środków Odurzających i Ich Nielegalnemu Handlowi rozpoczynamy program profilaktyczny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pliki dotyczące projektu

Ankieta

KONTAKT

Dane kontaktowe:
Centrum Integracji Społecznej

ul. Sądowa 1 41-605 Świętochłowice
tel. (32) 24 555 24
www.cis.swietochlowice.pl

Godziny pracy placówki:
pn: 7:00-17:00

wt-czw: 7:00-15:00
pt: 7:00-13:00

Projekt finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.