Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu „CIS w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

03.09.2012r.Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu „CIS w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”

W dniu 03.09.2012 r wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ogłoszenia o zamówieniu 244676-2012), o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowiach – nowe szanse i możliwości” w ramach priorytetu VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Nazwa zamówienia:

Świadczenie usługi opieki dziennej nad dziećmi uczestników Projektu „Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach – nowe szanse i możliwości”, na terenie Miasta Świętochłowice.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Zawiadomienie o wyborze

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.