Nowe szanse i możliwości

INFORMACJE O PROJEKCIE
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKT

INFORMACJE O PROJEKCIE

Beneficjentem projektu są Świętochłowice – miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu: 1 320 120,00 zł PLN
Kwota dofinansowania: 1 254 114,00 PLN

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników/czek projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane.

Działania w projekcie:

– utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny

– działania środowiskowe

– zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

– realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

– kursy zawodowe.

Planowane efekty:

 zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym

– zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia

– nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

– rozwinięcie kompetencji społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r.-30.06.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Centrum Integracji Społecznej, ul. Sądowa 1 lub pod numerem telefonu 32/2455524 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/2455104 wew. 40.

02/09/2020r.Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie „Nowe szanse i możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 trwa.

Do projektu zapraszamy 80 osób, mieszkańców Świętochłowic (z dzielnic Lipiny i Chropaczów), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

OFERUJEMY:
- udział w Programie Aktywności Lokalnej w dzielnicy Lipiny lub Chropaczów (wizyty studyjne, zajęcia kulturalno- edukacyjne, festyny),
- udział w działaniach środowiskowych (wsparcie asystenta rodziny, wsparcie streetworkera, warsztaty tematyczne, inicjatywy mieszkańców dzielnic),
- udział w Klubie Integracji Społecznej (warsztaty kompetencji społecznych, psycholog, warsztaty komputerowe),
- udział w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- udział w kursach zawodowych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Sądowej 1 (pokój 25) tel. (32) 245 55 24 lub mailowo na adres: cis@swietochlowice.pl, a także w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35 (pokój 105) tel. (32) 245 51 04 wew. 40.

Nowe szanse i możliwości - regulamin rekrutacji Nowe szanse i możliwości - formularz zgłoszeniowy

KONTAKT

Dane kontaktowe do zapisów:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Sądowa 1, 41-605 Świętochłowice
tel. (32) 24 555 24
www.cis.swietochlowice.pl

Godziny pracy placówki:
pn: 7:00-17:00
wt-czw: 7:00-15:00
pt: 7:00-13:00

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 24 555 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.