O NAS

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJMISJA ORAZ CELE

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

— kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;

— nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;

— naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

— uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

— bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,

— uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,

—chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

— długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

— zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

— osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Osobami, które nie mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym są osoby mające prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty socjalnej;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

ZREALIZOWANEPROJETKY

CISKADRA

 • Domańska - Rosin Magdalena

  - Dyrektor

 • Tartas Karina

  - Główna Księgowa

 • Krzyścik Elżbieta

  - Specjalista ds. kadrowo-płacowych

 • Heflik Monika

  - Specjalista ds. administracyjnych

 • Zielińska Weronika

  - Referent

 • Musioł Tatiana

  - Koordynator Klubu Integracji Społecznej

 • Piekarska Urszula

  - Specjalista ds. rozliczeń projektów

 • Rost Irena

  - Pomoc administracyjna

 • Toborek-Kula Anna

  - Opiekun mieszkania chronionego

 • Hałaburda Justyna

  - Pracownik socjalny

 • Stępień Agnieszka

  - Pracownik socjalny

 • Strzelecka Sylwia

  - Psycholog

 • Czyżewska Magdalena

  - Doradca zawodowy

 • Bielska Grażyna

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Kołodziejczyk Maciej

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Przybycin Zenon

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Widlińska Katarzyna

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Wylegała Justyna

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Zięba Dorota

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Ochal Sławomir

  - Pracownik gospodarczy

 • Wieczorek Sebastian

  - Pracownik gospodarczy

 • Wodok Marcin

  - Pracownik gospodarczy

 • Zaczkowski Grzegorz

  - Pracownik gospodarczy

NASIPARTNERZY

PROJETKY

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.