O NAS

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJMISJA ORAZ CELE

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów w wyniku zatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej;
 • uczenie podopiecznych umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby uzależnione od alkoholu;
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Osobami, które nie mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, są osoby mające prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury;
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

ZREALIZOWANEPROJETKY

CISKADRA

 • Sikorski Tomasz

  - Dyrektor

 • Kerlin Magdalena

  - Główna Księgowa

 • Dziony Kornelia

  - Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych i księgowych

 • Zielińska Weronika

  - Kierownik Sekcji Organizacji i Funduszy Zewnętrznych

 • Heflik Monika

  - Specjalista ds. administracyjnych

 • Załuska Katarzyna

  - Kancelista

 • Krzisczyk Agnieszka

  - Kierownik Sekcji Reintegracji Społecznej i Zawodowej

 • Płaczek Monika

  - Starszy pracownik socjalny

 • Brol Tomasz

  - Psycholog

 • Chojnacka Tatiana

  - Starszy specjalista - Koordynator Klubu Integracji Społecznej

 • Haracz Dawid

  - Technik ds. rozwoju społeczno-zawodowego

 • Przybycin Zenon

  - Starszy instruktor reintegracji zawodowej

 • Widlińska Katarzyna

  - Starszy instruktor reintegracji zawodowej

 • Bujoczek Piotr

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Kołodziejczyk Maciej

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Maliszewski Marcin

  - Instruktor reintegracji zawodowej

 • Marczak Barbara

  - Instruktor reintegracji zawodowej

NASIPARTNERZY

Urząd Miejski w Świętochłowicach Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" w Świętochłowicach Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Świętochłowicach Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach

PROJETKY

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.