CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

KRÓTKO O NAS

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach jest jednostką organizacyjną Gminy, która od 2011 roku zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną mieszkańców Świętochłowic. Naszym celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bezrobociem. Dzięki przyuczeniu zawodowemu pod opieką instruktora wzmacniamy kompetencje naszych klientów i pomagamy w powrocie na rynek pracy. Doradzamy, pomagamy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, oferujemy kursy zawodowe.  Prowadzimy  szkolenia i warsztaty, oferujemy wsparcie w usamodzielnianiu się, reintegracji ze środowiskiem, promujemy wszelkie formy aktywności. Pragniemy, aby każdy mieszkaniec Świętochłowic mógł w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości!

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJMISJA ORAZ CELE

Przedmiotem działania Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem oraz realizacja zatrudnienia socjalnego poprzez:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznym;
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych;
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym z usług Centrum skorzystać mogą w szczególności:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Osobami, które nie mogą skorzystać z pomocy, jaką oferuje Ustawa o zatrudnieniu socjalnym są osoby mające prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;
 • zasiłku przedemerytalnego;
 • świadczenia przedemerytalnego;
 • renty socjalnej;
 • renty strukturalnej;
 • renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • emerytury.

ZREALIZOWANEPROJETKY

DANE KONTAKTOWE

Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice

TELEFON
(32) 245 55 24
E-MAIL
cis@swietochlowice.pl
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.